Người nhận có thể điền thông tin uy quyền cho DHL làm thủ tục nhập khẩu lô hàng cá nhân của mình. Đính kèm theo file khai invoid hàng hóa Proforma Invoice. Việc này rất cần thiết và tiện lợi cho khách hàng. Để hàng hóa được thông quan…