Sai Canh Express – Triển khai đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên ở các khâu một cách chuyên nghiệp nhất định kỳ năm 2018. Nhằm nâng cao hiệu quả công việc và chất lượng dịch vụ đưa thương hiệu Sải Cánh nâng lên tầm cao mới.